Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

Ambulancie

Algeziologická ambulancia

Je súčasťou oddelenia OAIM. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou akútnej a chronickej bolesti benígneho i malígneho charakteru. V liečbe používa medikamentózne a nemedikamentózne postupy vrátane anestéziologických techník.
Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Ambulancia hematológie a transfuziológie

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov, vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

Ambulancia klinickej onkológie

Činnosť poliklinického oddelenia klinickej onkológie je zameraná na dispenzarizáciu a konzervatívnu liečbu pacientov s nádorovým ochorením. V rámci systémovej liečby týchto ochorení liečime našich pacientov chemoterapiou (cytostatikami), hormonálnymi prípravkami a modifikátormi biologickej odpovede  (imunoterapia).

Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou). Náplňou POKO je aj spracovávanie onkologických hlásení. 

Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia slúži na prijímanie pacientov, vypisovanie dokumentácie a na základné diagnostické vyšetrenia, vykonávajú sa tu aj konziliárne vyšetrenia. Sestra v spolupráci s lekárom vybaví pacienta nielen dokumentáciou ale zaisťuje aj odber biologického materiálu, meranie fyziologických hodnôt, urobí EKG záznam. V sprievode sestry pacient odchádza na lôžkové oddelenie.

Chirurgická príjmová a konziliárna ambulancia

Na tomto pracovisku vykonáva svoju činnosť aj proktologická a stomická ambulancia, cievna ambulancia, jednodňová chirurgia a onkochirurgická ambulancia

Detská prijímová ambulancia

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu.

FBLR ambulancia (rehabilitačná)
Ambulancia FBLR / fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia/ sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, preventívnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním sa na ochorenia myoskeletárneho systému, ochorenia neurologického pôvodu, poúrazové stavy, polytraumy, funkčné zhodnotenie celého pohybového systému.

Gynekologická ambulancia

Na ambulancii pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení realizujeme konzultácie, objednanie na hospitalizáciu, príjem na oddelenie.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Na ambulancii pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení realizujeme konzultácie, objednanie na hospitalizáciu, príjem na oddelenie.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenia a následnú dispenzarizáciu  pacientov na odporučenie internistu po akútnych koronárnych príhodách, po arytmologických zákrokoch, pacientov s hypertenziou, poruchami srdcového rytmu, kardiomyopatiami, po kardiochirurgických operáciách.

Neurofyziologická ambulancia

Zabezpečuje diagnosticko- terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení.

Neurologická ambulancia

Na tomto pracovisku vykonáva svoju činnosť aj Vertebrogénna ambulancia.

Traumatologická ambulancia

Traumatologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú starostlivosť o úrazového pacienta. Vykonáva komplexnú predoperačnú diagnostiku a pooperačnú starostlivosť o operovaných aj konzervatívne liečených pacientov.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené