Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

História

Spišská Nová Ves mala už v polovici 14. storočia svoju vlastnú mestskú nemocnicu. Jej založenie sa pripisuje zvonolejárskemu majstrovi Konrádovi, ktorý žil v Spišskej Novej Vsi okolo roku 1350. Mestská nemocnica stála na rozsiahlom priestore v blízkosti Levočskej brány. V revolučných rokoch 1848/49  tu bola zriadená provizórna vojenská nemocnica. Podľa výkazu z roku 1886 Spišská Nová Ves mala nemocnicu, ktorú vydržiavalo mesto zo svojho riadneho rozpočtu.

Najstarší záznam o diplomovanom lekárovi, ktorý tu účinkoval, je z roku 1600. Bol ním Dr. Samuel Spilenberg. Na konci 18. a začiatkom 19. storočia boli v Spišskej Novej Vsi lekári: Schwarcz, Bauke, Luckel a Csatlos, ktorý sa tešil veľkej obľube aj na vidieku. Roku 1795 tu účinkoval aj chirurg Gruber. V rokoch 1836-37 bol mestským úradným lekárom Dr. Alojz Jácz. V rokoch 1848-49 boli tu lekármi Dr. Jácz, Dr. Posewitz, Dr. Schubert, Dr. Scherrfiel. Od roku 1865 bol hlavným mestským lekárom Dr. Alexander Simenský a úradným lekárom Dr. Max. Ujteky. Táto nemocnica s 25 lôžkami je spomínaná ešte v roku 1938. V roku 1936 sa spomína aj tzv. Masarykova liga proti TBC s vlastnou modernou poradňou a lekárom.

Spádová oblasť Spišská Nová Ves, mala po II. svetovej vojne prakticky len ambulantnú zložku. Iba pomaly a postupne sa vytvárali provizórne lôžkové oddelenia. Detské oddelenie vo vile na Hviezdoslavovej ulici, ktoré viedol MUDr. Zoltán Gregor. Po ňom prevzala primariát MUDr. Katarína Krauszová a následne MUDr. Elena Servová. Katastrofálna priestorová situácia detského oddelenia sa mala vyriešiť v novej budove polikliniky. Toto nové oddelenie má všetky znaky moderného špecializovaného lôžkového pracoviska a vychovalo celý rad nadstavbových odborníkov pre potreby pediatrie.

Pôrodníčka pre nekomplikované pôrody vznikla v priestoroch bývalej nemocničnej pokladne na Rázusovej ulici. Viedol ju MUDr. Ladislav Biel, potom MUDr. Vladimír Klimeš, MUDr. Tibor Mišek, MUDr. Ján Kukoľ a MUDr. Jozef Jakubec. 

V roku 1973 nastúpil do funkcie primára tohto oddelenia MUDr. Štefan Pitko. Hoci pracovníci na tomto oddelení prekonávali mimoriadne ťažkosti, zaviedla sa kompletná gynekologická a pôrodnícka operatíva primeraná vedúcemu okresnému pracovisku. Vytvorili sa nadstavbové pracoviská ako je detská gynekológia, onkogynekológia. Primár MUDr. Pitko medzi prvými na Slovensku začal používať laparoskopické metódy diagnostiky a liečby a vycvičil sériu gynekológov aj pre tieto výkony. Zaviedol komplexnú operatívu prsných žliaz, gynekologickú endokrinológiu a urogynekologickú diagnostiku. Svoje výsledky predniesol na viacerých celoštátnych kongresoch. Z jeho pracoviska vzišla celá rada vysoko kvalifikovaných odborníkov a viedol rekonštrukciu gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktoré sa stalo moderným lôžkovým pracoviskom. 

V roku 1959 sa v malom hoteli pri železničnej stanici vytvorilo interné oddelenie. Primárom tohto oddelenia sa stal MUDr. Jozef Pešek, ktorý dochádzal z Levoče. V roku 1965 prevzal primár Pešek svoje pôvodné oddelenie v Levoči a stal sa primárom infekčného oddelenia. V tom roku sa stal primárom interného oddelenia MUDr. Alexander Jedlovský. Laboratórium pri tomto oddelení začalo vykonávať biochemické vyšetrenia pre celú spádovú oblasť. Po zaistení moderného RTG prístroja aj zložitejšie RTG vyšetrenia.

V roku 1971 sa neúnosná priestorová situácia interného oddelenia riešila pribudovaním lôžkovej časti. Išlo o terajšiu budovu Národného úradu práce. Tým sa zlepšili priestory pre pacientov a hlavne umožnilo zdokonalenie RTG pracoviska, biochémie a klinickej genetiky, ktoré sa napokon stali samostatnými oddeleniami. Oddelenie RTG diagnostiky viedla primárka MUDr. Zuzana Wolfová, oddelenie klinickej biochémie MUDr. Ivan Ondruš, neskôr prevzal primariát MUDr. Ján Jalč a oddelenie klinickej genetiky MUDr. Ján Koblík. Toto oddelenie bolo prvé a jediné vo Východoslovenskom kraji a prvé okresné na Slovensku. Na internom oddelení získali kvalifikačné atestácie nadstavboví odborníci pre potreby celého bývalého okresu Spišská Nová Ves a séria lekárov druhostupňovú kvalifikáciu v odbore vnútorného lekárstva. Z interného oddelenia vzišli početné pôvodné práce prezentované aj na medzinárodných a európskych kongresoch. Z publikácií v odbornej tlači boli najvýznamnejšie správy o súboroch pacientov liečených trombolytickou metódou. Išlo o chorých s pľúcnymi embóliami a neskôr o súbor chorých s čerstvým srdcovým infarktom. Článok o trombolytickej liečbe čerstvého srdcového infarktu bol prvý na Slovensku a zahrňoval najväčší súbor v celom Československu. MUDr. Alexander Jedlovský sa stal zodpovedným riešiteľom výskumnej úlohy: Systémová trombolýza pri čerstvom srdcovom infarkte. Úloha sa skončila v roku 1990. Jej výsledky a závery prijala komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) pre výskum srdcových a cievnych ochorení, ktorú tvorili členovia predsedníctva kardiologickej spoločnosti a následne sa táto liečba rozbehla na slovenských pracoviskách vrátane interných kliník. Pri internom oddelení vzniklo aj oddelenie dlhodobo chorých.

V roku 1971 rozhodnutím MZ SR sa začali prípravy výstavby novej Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Výstavba bola rozdelená na 2 etapy:

1. poliklinická a hospodárska časť

2. NsP lôžková časť

Vlastná výstavba sa začala v roku 1976. Poliklinika a hospodárska časť nemocnice sa uviedli do prevádzky v roku 1986.

Hlavným protagonistom výstavby novej nemocnice bol MUDr. Ján Novák, vedúci odboru zdravotníctva okresu Spišská Nová Ves, za pomoci MUDr. Tibora Mišeka, JUDr. Štefana Maťašovského a MUDr. Andreja Karniša. Od roku 1984 bola snaha MUDr. Alexandra Jedlovského etablovať v novej budove interné oddelenie. Päťročné úsilie bolo zavŕšené v auguste 1989, keď vďaka rozhodnutiu vtedajšieho riaditeľa OÚNZ MUDr. Jána Mokriša, sa interné oddelenie presťahovalo do priestorov polikliniky.

K dostavbe 2. časti lôžkovej nemocnice nikdy nedošlo. Ukázalo sa, že na lôžkovú starostlivosť možno využiť priestory polikliniky. Veľkou zásluhou riaditeľky NsP primárky MUDr. Zuzany Wolfovej sa napokon v budove polikliniky realizovali dlhé desaťročia chýbajúce lôžkové oddelenia a to chirurgické oddelenie a lôžkové oddelenie anesteziologickej a intenzívnej medicíny, ktoré sa dali do prevádzky v roku 1996. Obidve nové oddelenia vyhovujú najprísnejším a najnovších kritériám príslušnej lôžkovej starostlivosti. Vznikali za aktívnej účasti neskorších primárov týchto oddelení, chirurgické – MUDr. Štefana Köteleša a anesteziologickej a intenzívnej medicíny – MUDr. Štefana Zeleného.

Naviac riaditeľka MUDr. Zuzana Wolfová umožnila vytvorenie dialyzačného pracoviska pri internom lôžkovom oddelení, ktoré sa napokon stalo samostatným dialyzačným oddelením pod vedením primára MUDr. Petra Marchyna.

V poliklinike otvorenej v roku 1986 boli aj detské oddelenie a novokreované lôžkové rehabilitačné oddelenie, vtedy prvé vo Východoslovenskom kraji, s primárkou MUDr. Evou Korkošovou a neskôr primárom MUDr. Dušanom Pancisynom.

Na novej poliklinike vzniklo vzorové hematologicko – transfúzne oddelenie pod vedením primára MUDr. Mariána Štubňu a oddelenie funkčnej diagnostiky pod vedením MUDr. Evy Novákovej. Roku 1990 bola iniciatívou MUDr. Stanislava Tomču, vtedajšieho riaditeľa OÚNZ, pridelená zdravotníctvu budova bývalého OV KSS. Táto sa adaptovala na detskú polikliniku.

Okrem početných ambulantných služieb bola dôležitou súčasťou zdravotníckej starostlivosti v okrese Okresná hygienicko – epidemiologická stanica. Založil ju v roku 1952 MUDr. Vlastimil Fluss.

V roku 1993 bola zriadená rýchla lekárska pomoc – RZP – pod vedením primárky MUDr. Márie Pillárovej.