Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
bez čakania

História

Spišská Nová Ves mala už v polovici 14. storočia svoju vlastnú mestskú nemocnicu. Jej založenie sa pripisuje zvonolejárskemu majstrovi Konrádovi. Mestská nemocnica stála v blízkosti Levočskej brány. V revolučných rokoch 1848/49 tu bola zriadená provizórna vojenská nemocnica.

Spádová oblasť Spišská Nová Ves, mala po II. svetovej vojne prakticky len ambulantnú zložku. Postupne sa vytvárali provizórne lôžkové oddelenia. Detské oddelenie vo vile na Hviezdoslavovej ulici, pôrodníčka pre nekomplikované pôrody vznikla v priestoroch bývalej nemocničnej pokladne na Rázusovej ulici, v roku 1959 sa v malom hoteli pri železničnej stanici vytvorilo interné oddelenie. Laboratórium pri tomto oddelení začalo vykonávať biochemické vyšetrenia pre celú spádovú oblasť, po zaistení moderného RTG prístroja aj zložitejšie RTG vyšetrenia.

V roku 1971 sa neúnosná priestorová situácia interného oddelenia riešila pribudovaním lôžkovej časti. Išlo o terajšiu budovu úradu práce. Tým sa zlepšili priestory pre pacientov a hlavne umožnilo zdokonalenie RTG pracoviska, biochémie a klinickej genetiky, ktoré sa napokon stali samostatnými oddeleniami.

V roku 1971 rozhodnutím MZ SR sa začali prípravy výstavby novej Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Výstavba bola rozdelená na 2 etapy:

 1. poliklinická a hospodárska časť
 2. NsP lôžková časť

Vlastná výstavba sa začala v roku 1976. Poliklinika a hospodárska časť nemocnice sa uviedli do prevádzky v roku 1986.

K dostavbe 2. časti lôžkovej nemocnice nikdy nedošlo. Ukázalo sa, že na lôžkovú starostlivosť možno využiť priestory polikliniky. Tak do novej nemocnice s poliklinikou boli presťahované lôžkové oddelenia: interné oddelenie, detské oddelenie, novovytvorené fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. SVL-zové zložky- ako rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie funkčnej diagnostiky, hematologicko-transfúzne oddelenie, oddelenie klinickej biochémie, neskôr oddelenie klinickej genetiky, ktoré bolo prvé a jediné vo Východoslovenskom kraji a prvé okresné na Slovensku, ambulancie stomatologické a mnohé iné odborné špecializované ambulancie / očná ambulancia, krčno- nosno-ušná ambulancia a pod. /.

Napokon sa v roku 1996 v budove polikliniky otvorili dlhé desaťročia chýbajúce lôžkové oddelenia a to chirurgické oddelenie a lôžkovéoddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

V roku 1998 sa umožnilo vytvorenie dialyzačného pracoviska pri internom lôžkovom oddelení, ktoré sa napokon stalo samostatným dialyzačným oddelením.

Adaptáciou priestorov detského oddelenia sa zriadilo Oddelenie dlhodobo chorých v roku 1999

V roku 2004 sa do časti priestorov verejnej lekárne presťahovalo oddelenie klinickej mikrobiológie.

Od decembra 2005 nemocnica dostala licenciu na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci Spišská Nová Ves - stred a v marci 2006 licenciu na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci Spišská Nová Ves - juh vydanú Ministerstvom zdravotníctva SR.

V roku 2005 bolo do nových priestorov na polikliniku presťahované gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V roku 2006 bolo otvorené nové neurologické oddelenie.

V roku 2015 vzniklo pracovisko Magnetickej rezonanacie pri RDG oddelení.

V roku 2016 sa otvorilo úplne nové pracovisko OAMIS a URGENTU

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves je všeobecná nemocnica, bývalá nemocnica II. typu, od 1.1.2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

V roku 2012 nemocnica zmenila majiteľa a stala sa súčasťou spoločnosti Svet zdravia .a. s., patrí do skupiny Penta Investments

Riaditelia nemocnice s poliklinikou SNV:

 1. Ondrej Kárniš
 2. Ján Mokriš
 3. Zuzana Wolfová
 4. Ján Jankech
 5. Jozef Naščák
 6. Štefan Zelený
 7. Jozef Naščák
 8. Anton Hanušín
 9. Renáta Šuláková

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves všeobecnou nemocnicou, ktorej hlavným cieľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom zo spádovej oblasti, ktorou je predovšetkým dolného a stredného Spiša a teda pacientov okresov Spišská Nová Ves a čiastočne Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad.

V rámci svojich činností Nemocnica zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane ústavnej pohotovostnej služby na 9 lôžkových oddeleniach a 5 špecializovaných JIS oddeleniach. Súčasťou týchto oddelení je 15 špecializovaných ambulancií. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná tiež v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a formou stacionára pri neurologickom oddelení. NsP Spišská N. Ves poskytuje aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť na chirurgicko-traumatologickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Ambíciou nemocnice je poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb, ktorých konečným cieľom je zlepšovanie zdravotného stavu, zvyšovanie kvality života a spokojnosti ľudí, o ktorých sa naša nemocnica stará.